TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ĐẠI LÝ BÁO GIÁ TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Tiếng Việt Tiếng Anh
DANH MỤC SẢN PHẨM
DANH MỤC CAFE
CAFE ĐÔNG NAM XƯA
HAT CAFE ARABICA
HAT CAFE CULI
HAT CAFE ARABICA - HẠT ĐẶC BIỆT
DANH MỤC TRÀ
TRÀ CÁM ĐẶC BIỆT
TRÀ LÀI - SEN ĐẶC BIỆT
TRÀ SÂM DỨA ĐẶC BIỆT
DÙ CHE
DÙ CHE TRÒN
DÙ CHE LỆCH TÂM VUÔNG
DÙ CHE LỆCH TÂM TRÒN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Kinh doanh
SẢN PHẨM MỚI
ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online : 5
Tổng lượt truy cập : 403912
 
 
Báo giá
 

      SAI GON DONGNAM CO.,LTD  

       Add  : 533/4 Phan vaên trò , Phöôøng 05 ,Goø vaáp

         Tel   : 08-38957675 – 0909.583.233. 0938.023.043

 

email : dongnamcafe@yahoo.com

 Website : wwwcafedongnam.com

     

          BAÛNG BAÙO GIAÙ

 

Coâng Ty TNHH, MTV.SÀI GÒN ĐÔNG NAM . Chuùng toâi chuyeân sản xuất Caø Pheâ Saïch, xin haân haïnh göûi ñeán quí khaùch höông vò thôm ngon ñaäm ñaø, mang ñeán cho quí khaùch söï saõng khoaùi khi thöôûng thöùc caø pheâ cuûa chuùng toâi  . Sau ñaây laø baûng baùo giaù cho töøng loaïi  nhö sau :

 

Stt

Teân saûn phaåm 


Ñôn giaù  Vnd

Ñôn vò tính

01

ĐN đậm đà Hương Xưa

90.000

1 kg

02

Ñoâng Nam số 1 Robusta

100.000

1  kg

03

ÑN- số 2 -Robusta,culi

110.000

1 kg

04

ÑN 3-Ara.Culi 

140.000

1 kg

05

Ñoâng Nam Hương Chồn

200.000

1 kg

06

Đông Nam Ara-culi Hạt

140.000

1 kg

07

Arabica- Hạt đặc biệt

190.000

1 kg

Traø cacù Loaïi

Stt

Teân saûn phaåm

Ñôn giaù Vnd

Ñôn vò tính

01

Traø caùm ñaëc bieät

40.000

1 kg

02

Traø Laøi – Sen  ñaëc bieät

70.000

1 kg

03

Traø Saâm döùa  ñaëc bieät

70.000

1 kg

 

 

 

 

Baûng baùo giaù chöa  bao goàm thueá VAT

·        Ñaëc bieät chuùng toâi coù theå thieát keá mẫu theo yeâu caàu ñoäc quyeàn cuûa quí khaùch .

·        Chuùng toâi cam ñoan, cung caáp caø pheâ thôm ngon giaù caû  caïnh tranh vaø luoân giöõ chaát löôïng trong suoát thôøi gian hôïp taùc vôùi quí khaùch .

·        Caùm ôn quí khaùch ñaõ quan taâm vaø uûng hoä caø pheâ cuûa coâng ty cuûa chuùng toâi.

DONG NAM COFFEE  Thöông hieäu cuûa chaát löôïng

  Phoøng kinh doanh

Hotline: 0909.583.233

 

 
 

CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN ĐÔNG NAM
Địa chỉ : 533/4 Phan Văn Trị , Phường 05 , Quận Gò Vấp , Tp.HCM
Điện thoại : ( 08 ) 3895 7675 - Di động: 0909 583 233

Email : cafedongnam@gmail.com
Website : www.ngoclinhcoffeebean.com

Design by PMVIETNAM.VN